Asta zo Strachotky

Asta zo Strachotky

Vlevo Asta zo Strachotky, vpravo Kent Jachtár